دانش آموزان موفق

آمار تعداد نفرات برتر ریاضی و تجربی از سال 1390

3تک رقمی
107دو رقمی
632سه رقمی

اسامی دانش آموزان در حال بارگزاری است …..