صدای مشاور

آموزش برنامه ریزی جمع بندی نیمسال اول

اهمیت دی ماه و جمع بندی آنچه تا امروز مطالعه کرده اید بر هیچ کس پوشیده نیست. برای آن دسته از عزیزانی که تصمیم جدی برای بهره برداری هر چه بهتر از فرصت دی ماه را دارند، مشاهده این فیلم بسیار ضروری است.  مشاهده ویدئو