تست MBTI

تست شخصیت شناسی MBTI

این تست دارای ۶۰ سوال است. در پاسخ به سوالات گزینه ای را انتخاب کنید که به شخصیت واقعی شما نزدیک تر است نه ویژگی هایی که می خواهید داشته باشید. به تمامی سوالات با دقت پاسخ دهید.